loading

فرکو پلاست

فرکو پلاست

فرکو پلاست

گیره لباس  یا گیره رخت به وسیلهایی گفته میشود که از ان برای اویزان کردن لباس های شسته شده بر روی طناب وخشک شدن لباس استفاده میشود  و گیره لباس باعث میشود که باد ان را روی زمین نیندازد